- - Можност за поставување на веб страната на било кој домен .com.mk; .net.mk; .mk; .com; .net; и сл.


Цена 115 евра еднократно

*  Плаќањето се врши по про-фактура согласно претходно потпишан и заверен Договор во кој од наша страна како компанија се обврзуваме за изрботка на страната во рок од 15 дена.

*  Годишно одржување на кодот и платформата на веб страница – бесплатно

Гратис реклама на најпознатиот бизнис портал www.biznis.eu.mk

Гратис реклама на македонскиот информатор www.Mk.eu.mk

*  Регистрација на домен со екстензија .eu.mk – бесплатно засекогаш